എനിക്കു പറയാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങള്‍ ഞാനിവിടെ തുറന്നു പറയുന്നു. ചിലപ്പോള്‍ അപ്രിയ സത്യങ്ങളാവാം. കപട സദാചാരങ്ങള്‍ക്കെതിരെയാകാം. സദയം ക്ഷമിക്കുക..

പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ.

It gives me more pleasure to read your meaningful compositions, moreover it thrills me to enjoy.
Definitely i say that the words of great story writers as absolutely correct.
I feel it as life touching of poor miserables who live in abroad.
let your pen gives birth to more heart touching worksKamaluddin Hudawi

Related Posts with Thumbnails